I-Scored – aspecten

Hieronder wordt i-Scored beschreven*, een werkwijze om de interne (ICO) en externe communicatie (ECO) inzichtelijk te krijgen op grond waarvan verbeteracties kunnen worden opgezet.

iscored
 • Information
 • Subjects
 • Culture
 • Organization
 • Requirements
 • Environments
 • Direction

I-Scored legt nadruk op zeven aspecten. Deze worden hieronder nader toegelicht. Wilt u onze infographics downloaden? Klik dan hier voor een infographic over interne communicatie of hier voor een infographic over externe communicatie.

Information

Het aspect ”information” geeft aan hoe tevreden de respondenten over de beschikbaarheid, vindbaarheid, doelmatigheid en de inhoud van de informatie zijn. Tevens geeft dit aspect aan of de respondenten het gevoel hebben dat er aan hun verwachtingen voldaan wordt.

Subjects

Het aspect ‘subjects” geeft aan wat voor informatie de respondenten willen ontvangen. Tevens geeft dit aspect aan wat de frequentie van de ontvangst van de informatie bij de respondenten is.

Culture

Uit verschillende literatuuronderzoeken is gebleken dat de cultuur van de organisatie een cruciale invloed heeft op de communicatie. Een cultuur is belangrijk omdat ze een krachtig, latent en vaak onbewust aanwezig stelsel vormt van krachten die bepalend zijn voor zowel het individuele als het collectieve gedrag, de wijze van perceptie, de denkpatronen en de waarden. Door het aspect ´´cultuur´´ te onderzoeken, kan er in kaart worden gebracht wat de huidige cultuur van de organisatie is en hoe de respondenten het liefst met elkaar willen omgaan. Ook geeft dit aspect aan bij het interne communicatieonderzoek of de managers de juiste leiderschapsstijl toepassen en/of de bedrijfscultuur positief wordt ervaren. Bij de externe communicatie wordt er gemeten in welke mate de respondenten tevreden zijn over de omgangsvormen die er gehanteerd worden.

Organization

Organisaties zijn verschillend van aard en het is vaak van belang om te weten hoe men effectief met verschillende doelgroepen kan communiceren. Daarom wordt het aspect ”organization” onderzocht. Dit aspect geeft immers aan wat voor positie de respondenten in de organisatie hebben en welk type organisatie het is. Daarnaast geeft dit aspect aan door wie de vragenlijst is ingevuld. Door hierop een antwoord te geven, kan men inventariseren welke groep mensen welke informatie wil ontvangen. Zo kan men bijvoorbeeld achterhalen welke communicatiemiddelen de verschillende klanten gebruiken of op welke manier de organisatie divers personeel effectief kan bereiken.

Requirements

Het effectief inzetten van de benodigdheden en kanalen wordt bij communicatie zeer belangrijk geacht. Dit aspect geeft immers aan welke communicatiemiddelen de respondenten het liefst willen gebruiken om informatie te ontvangen of over te dragen. Door het aspect ”requirements” te onderzoeken, kan er worden geïnventariseerd of er juiste conceptkeuzes zijn gemaakt om bijvoorbeeld een campagne te starten.

Environments

Het aspect ”environments” geeft aan in wat voor omgeving de respondenten tevreden zijn. Dit aspect heeft veel invloed op de tevredenheid van de respondenten en op de wijze hoe mensen met elkaar kunnen samenwerken en kunnen communiceren. Tevens kan door middel van dit aspect worden onderzocht of er eventuele knelpunten aanwezig zijn die de tevredenheid van de respondenten nadelig kunnen beïnvloeden.

Direction

Het aspect ”direction” geeft aan met wie de respondenten bij de organisatie meer contact willen hebben en van wie ze informatie frequent willen ontvangen.


Voorbeeld van een mogelijke uitkomst

Uit een onderzoek via i-Scored kan bijvoorbeeld de volgende conclusie worden getrokken:

Jonge marketingmanagers (organization) vinden dat het management (direction) onvoldoende communiceert (information) over de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken (subjects) via ontbijtbijeenkomsten en nieuwsbrieven (requirements), waardoor de tevredenheid over de samenwerking van medewerkers onderling (culture) nadelig op de werkvloer wordt ervaren (environments). Dit heeft tot gevolg dat contactmomenten met de klanten (organization) ineffectief verlopen, omdat de klanten (met een omvang van 500 medewerkers en meer) het gevoel hebben dat de organisatie onvoldoende transparant (information) is over de uitgevoerde onderzoeken (subjects) die er gedaan zijn.

Gebruikte onderzoeksinstrumenten waarop i-Scored is gebaseerd

Het onderzoeksinstrument i-Scored is gebaseerd op veel bekende technieken die jarenlang betrouwbare en geoptimaliseerde resultaten voor de organisaties heeft opgeleverd. Bij deze methodiek is er met name gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en de theorieën/handvatten van Eggink (1993), Reijnders (2006), TOCOM model, ICA-audit, LTT-audit, OCD-audit, Organisational Communication Scale (OCS), Deming-Circle, het diagnosemodel van Reesink (2000), cultuurmodel van Hofstede en van het cultuuronderzoek van Quenn. Tevens om de verschillende aspecten in de praktijk te kunnen onderzoeken bij de respondenten, is Service Quality model (SERVQUAL) en INK-managementmodel als leidraad gebruikt.

Met i-Scored worden de verschijningsvormen behandeld rondom communicatie en er wordt weergegeven hoe de interne en externe communicatie efficiënter en effectiever bij de organisatie kan verlopen. Analyse gebeurt bij ons via SPSS.


 Wat bieden we concreet aan?

 1. Visualisatie van uw interne communicatie via een adviesrapport, op maat door ons gemaakt
 2. Via een standaard vragenlijst, met maatwerkopties
 3. Wetenschappelijk onderbouwd
 4. Frequent metingen uitvoeren en acties formuleren
 5. Goede prijs/prestatieverhouding

Stappenplan en dataverzamelingsmethoden

We brengen samen met u de behoeften van diverse doelgroepen in kaart en analyseren de informatiestromen. Hierbij verzamelen wij informatie in overleg met onze opdrachtgever(s). De volgende onderzoeksmiddelen kunnen wij dan gebruiken:

 • Interviews
 • Digitale enquêtes
 • Observatie en participerende observatie (bijvoorbeeld tijdens een vergadering)
 • Desk research: (het inventariseren van de reeds uitgevoerde onderzoeken)
 • Literatuur (boeken en internetsites)
 • Brainstormsessies tijdens groepsvergaderingen

De verkregen informatie uit de bovengenoemde onderzoeksmiddelen worden ingevoerd in de software van SPSS, waarmee wij in een overzichtelijke schema de resultaten van de onderzoeken voor u kunnen analyseren en aan u vervolgens kunnen presenteren. Daarnaast wordt er een adviesrapport opgesteld. Hierbij kunnen wij uiteraard ook met slechts paar klikken uw databronnen consolideren, doorzoeken, visualiseren en analyseren voor ongekende zakelijke inzichten. Op deze manier krijgt u door ons een gevisualiseerd overzicht van effectiviteit van uw communicatie, met daarin een vermelding van eventuele knelpunten die de communicatie belemmeren.


Uw voordelen

 • een onderzoek op maat, specifiek gericht op uw organisatie en organisatieproces
 • tussentijdse rapportage en inspraak op het onderzoek tijdens overlegmomenten
 • verhogen van de tevredenheid van uw respondenten en/of klanten door een praktische aanpak
 • indien gewenst, het herhalen van onderzoek op kwartaalbasis of jaarbasis om voortgang van uw acties te kunnen meten
 • het leveren van een totaalconcept op basis van een goedgekeurde offerte

Referenties en contact

Klik hier voor een overzicht van onze referenties. Wilt u meer weten over deze dienst, neem dan contact met ons op. We maken graag een vrijblijvende afspraak om onze oplossing te bespreken en demonstreren.

U kunt ons bellen op 0619 497764 of mailen naar info@i-scored.com


* Onze werkwijze is auteursrechtelijk beschermd door i-Scored en is enkel bedoeld voor raadplegen en mag niet zonder toestemming van i-Scored worden gekopieerd, gedistribueerd of elders op een website worden geplaatst.